Privacy verklaring

Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van TC de Schaeck, gevestigd te Schakerpad 8, 7391 TP Twello, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40101438, hierna te noemen: `de Vereniging`.
Bewust of onbewust deel jij persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor jou uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel jouw vraag dan gerust per e-mail aan: [email protected].
De Vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
- verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door de Vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
- Om lid te kunnen zijn van de Vereniging;
- Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
- Het meedoen aan activiteiten georganiseerd door de Vereniging, de KNLTB of TennisAgent;
- Aan KNLTB.Club voor het afhangbord, de bardienstplanner, de ledenadministratie, de facturatie, de ClubApp.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
- Voornaam/Voornamen;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adresgegevens;
- E-mailadres;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Tel. Nummer(s);
- Bankgegevens/Betaalgegevens;
- Beroep/Werkzaamheden/Werkgever.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van tennislessen door TennisAgent
- Het gebruik kunnen maken van de diensten van de KNLTB zoals tennispasje, competitie, toernooien etc.
Zonder jouw toestemming verstrekt de Vereniging jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met jou heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
Bewaartermijn
Indien je geen lid wordt of na afloop van je lidmaatschap, worden je gegevens na 1 jaar verwijderd uit onze bestanden. Tenzij je toestemming hebt gegeven dat dit langer mag.
Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om jou meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. Jij kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door jouw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan jij vinden in de Help-functie van jouw browser.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.
Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Minderjarigen
Indien je je als minderjarige wenst te registreren dien je hiertoe expliciete toestemming van jouw ouder of voogd te overleggen.
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen jou per e-mail en via de websites te informeren.
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.